Havna

Vollen Båtforening er en ideell frivillig organisasjon med 229 andeler. Alle hjemmehørende i utgangspunktet i Asker. Enhver andelseier plikter å sette seg inn i HMS-planen for havna og foreningen.

 

Båthavnen/ ytre miljø:

Havnen ligger i enden av Bruksveien i Vollen, den har per dato 222 båtplasser fordelt på seks flytebrygger, en molo og en landbrygge. Det er servicebrygge innerst i havna. Hele landbrygga er utstyrt med redningsstiger hele året, disse er merket.

 

Det tas opp om lag sytti båter på land vinterstid.
Det ligger i overkant av tjue båter i bobleanlegg vinterstid. Båthavnen har opp – og utsettsrampe for båt på henger.

 

Havna har slipp med tralle og elektrisk vinsj som kan ta båter inntil 3000 kg, og mastekran som løfter inntil 300kg. Havna har mastestativ for vinterlagring, med plass til master i tre høyder.

 

Miljøstasjon for farlig avfall som olje, drivstoff, filtre, frostvæske, bunnstoff, maling/lakk, batterier, avskrap og pussestøv av bunnstoff/lakk/maling skal kastes i dertil merkede beholdere. Miljøstasjonen blir tømt etter behov av godkjent instans, organisert av Asker Kommune. Dette er en stålkonteiner plassert i skråningen nedenfor utedoen. Er planlagt plassert i servicebygget.

 

Foreningen har gjennom hele året stående en søppelkonteiner som blir tømt etter behov og sortert av Franzefoss, denne plasseres etter behov. Konteineren er tilgjengelig for allmenheten.

Bryggebaser

Hver brygge har en Bryggebas. Hver andelseier må gjøre seg kjent med hvem som er Bryggebas på sin brygge til enhver tid.

 

Alle avvik meldes til respektive Bryggebaser. Dersom dette ikke fører fram meldes dette til Havnesjef.

Husk at bryggene skal holdes rene og lagring av utstyr skal ikke forekomme.

Utstikker A

Fjelldal Jan Erik

900 61 185

milco@online.no

Utstikker B

Max Groeneweg

901 38 918

max.g@online.no

Utstikker C

Steinar Johansen

467 60 727

steinar.johansen1@lifi.no

Utstikker D

Truls Lindland

900 51 950

t.lindland@getmail.com

Utstikker E

Reidar Frøholm

916 59 196

reidarf@live.com

Utstikker F

Per Salvesen

918 66 627

ps@autek.no

Landbrygga

Svein Aalien

958 27 292

svein39@live.no

Molo

Lars Laurendz

480 02 421

l-laure@online.no

Bryggene

Det er totalt 8 brygger i havna. To av bryggene er avlåst med port, brygge A og B.

 

Bryggene er skiltet med badeforbud, og opphold og ferdsel på eget ansvar.

 

Bryggene etterses og oppgraderes etter behov. Småbåthavner A/S har blitt brukt til reparasjoner utover det som gjøres på dugnad. Kjettinger og moringer er kontrollert av dykker hvert annet år. Dette gjøres hvert år fra og med 2019.

 

Hver brygge har en Bryggebas. Hver andelseier må gjøre seg kjent med hvem som er Bryggebas på sin brygge til enhver tid. Alle avvik meldes til respektive Bryggebaser. Dersom dette ikke fører fram meldes dette til Havnesjef.

 

Bryggene er utstyrt med lys, strøm og vann. Dette blir kontrollert årlig for jordfeil m.m. Hver andelseier må kun bruke kabel som er godkjent for utendørs bruk.

 

Havna har en avtale med Lefdal Installasjon AS angående vedlikehold av el-anlegget for tiden. Lefdal sjekker anlegget årlig for eventuelle feil og retter disse etter avtale.

 

Kabler som skal benyttes i forbindelse med vinteropplag på vann skal ha et tverrsnitt på minst 2,5mm2 det er ikke tillatt med «overganger» på kabler som benyttes i den forbindelse. Båteier må ta en sjekk på egen kabel ved snøfall og lignende, og sjekke for eventuell skader jevnlig.

 

Kabler som skal brukes i havna bør ha et tverrsnitt på minst 2,5mm2 uansett bruk, og overganger bør man forsøke å unngå.

 

Ved feil i anlegget skal Havnesjef kontaktes (se kontaktinfo under meny «kontakt»), det er ikke tillatt for andelseiere/ brukere å betjene sikringer etc.

 

Fortøyning må være i henhold til fortøyningsreglementet. Bryggebas og vakt melder fra om eventuelle avvik. Feil fortøyning kan gjøre stor skade på bryggene. Se fortøyningsreglementet.

 

Det er redningsstiger på bryggene mot land. Flytebryggene er ikke utstyrt med redningsstiger. Faller man i vannet må man bruke utrigger uten gangbane for å komme seg opp.

Fortøyningsreglement

  1. FORTØYNINGER

Båten skal fortøyes med 4 fortøyninger, d.v.s. 2 fortøyninger foran og 2 fortøyninger bak. Alle fortøyninger skal være utstyrt med strekkavlastere av gummi.

 

Fortøyningene skal være stramme så båten ikke jager i båsen, men ligger støtt i all slags vær. Fortøyningen foran skal vise ca. 45 grader bakover, og tilpasset slik at den holder båten fra å kunne gå med baugen inn i bryggen. Bruk utliggerens festeringer.

 

Baugen evt./baugspryd skal ikke stikke inn over bryggen.
Akterfortøyningens visning skal være ca. 45 grader forover, her må imidlertid tas hensyn til utliggerne og båtens lengde.
Alle fortøyninger skal være tilstrekkelig solide i forhold til båtens tyngde og vindfang.

 

Tyngre båter skal i tillegg til de ordinære 4 fortøyninger ha 2 ekstra fortøyninger somfestes til selve bryggen. Disse skal også ha strekkavlastere av gummi.

 

Seilbåtenes mastefall skal sikres på en slik måte at de ikke forårsaker støy.

 

Om vinteren skal alle fortøyninger som ikke er i bruk fjernes fra bryggene slik at de ikke er til hinder for drift av havna (snømåking).

 

  1. FENDRING

Det skal på hver side av båten fendres med minst 2 fendere.
Fenderne skal ha tilstrekkelig størrelse slik at de virkelig beskytter både båten og utliggerne når båten ruller i båsen.

 

  1. JOLLER

Joller skal i utgangspunktet fortøyes og fendres på samme måte som de større båtene, imidlertid må det her brukes sunn fornuft ved vurdering av fortøynings og fendringsbehov.

 

  1. INSPEKSJON

Bryggebasene rapporterer til Havnesjefen.
Havnesjefen vil med jevne mellomrom inspisere havnen.
Båter som ikke tilfredsstiller VBF’s krav i henhold til fortøyningsreglement eller ettersyn i samsvar med havnesjefens rettledninger vil få anmerkninger som må rettes opp.

Som rettledninger; se årsmøtevedtak og VBF’s utsendte orienteringer. NB. Alle båter skal holdes tomme for vann, slik at de ikke belaster utliggerne unødvendig.

Bommen

Du kan nå åpne bommen i havna med mobilen. Telefonnummeret du ringer for å åpne bommen er +47 580000416660

 

Alle andelseiere i Vollen Båtforening er lagt inn i en database med et mobilnummer. Databasen kjenner igjen ditt mobilnummer og åpner bommen når du ringer telefonnummeret over.

 

Hvem som helst kan ikke ringe bommen og åpne den. Telefonnummeret må være registrert i databasen til båtforeningen. Det er kun ett tlf-nr pr andel som kan åpne bommen.

 

Samme prosedyre for å åpne bommen ved utkjøring.

 

OBS! Kortene som brukers i dag til å åpne bommen fungerer fortsatt!

Utstyr i havna

Utsett – og opptaksrampe for båt på henger.

Denne brukes av andelseierne på eget ansvar. Foreningen påser at den er i god stand til sitt bruk. Dersom noe skulle tilsi at den er utrygg å bruke, vil den bli stengt.

 

Mastekran.

Mastekrana brukes av andelseierne på eget ansvar. Dersom man er usikker på bruk, kontakt en i mastekrangruppa for assistanse.

 

Krana er ikke sertifisert, men er prøveløftet med 300 kg. Ved løft må det være en ansvarlig som passer på at det aldri befinner seg noen under løftet. Det bør ikke løftes med mer enn det en mann klarer å dra.

 

Krana forlates etter bruk festet og låst.

 

Slipp, tralle, vaier og vinsj.

Det er stor grad av risiko forbundet med bruk av tralle/vinsj. Gode sikkerhetsforanstaltninger må ivaretas. Pass på at det ikke går personer over eller i nærheten av vaier og tralle. Båten på tralla sikres slik at den ikke kan velte.

 

Den tillatte maksimale båt-vekt er 3000kg.

 

Vinsj og tralle skal ikke brukes uten at en av vinsj/tralle-gruppa er ansvarlig leder. Det skal minimum være to personer tilstede ved bruk. Tralla skal sikres med kjetting.

 

Etter bruk skal tralla sikres med kjetting og vaieren skal være slakk.

 

Slipp, tralle, vaier og vinsj blir ettersett, eventuelt reparert hvert år under 
dugnaden.

 

Avfall

Oljer, drivstoff, frostvæske, filtre legges i merkede tønner. Batterier settes også inn i miljøstasjonen. Miljøstasjonen tømmes etter behov av godkjent instans.

 

Vanlig avfall kastes i søppelcontaineren fra Franzefoss. Franzefoss tømmer og sorterer søppelet på sin mottaksstasjon. Containeren tømmes hver 14.dag i sommerhalvåret, og ellers i året etter behov.

Opptak/utsett/opplag

Felles opptak og utsett.

 

Plassfordelingsplanen finner du på forsiden av nettsiden.

Meld inn eventuelle hensyn om tildeling av plass som følge av sykdom, bevegelsesfunksjon eller annet til plassfordelingsansvarlig (kontaktinfo under meny «kontakt»)

 

Sjekk hvilken plass du er tildelt, slik at du legger båten på riktig plass i havna.

 

Risikoen ved opptak og utsett er absolutt til stede. Foreningen bruker derfor et anerkjent kranfirma med stor nok løftekapasitet til dette arbeidet.

 

Foreningen har en opptaksgruppe som har hatt kontinuitet over mange år. Opptaksgruppa styrer opptak, utsett og plassering etter en plan utarbeidet i forkant.

 

Det settes av to dager til opptak/utsett. Opptaket foretas over to dager. Utsetting blir vanligvis utført i løpet av en dag. Utriggerne på landbrygga blir demontert og montert på de samme dagene. Datoene fastsettes av årsmøtet.

 

Foreningen er med i et pilotprosjekt med bunnvasking ved Vollen Marina. Dette gir en noenlunde ren bunn, men alle spyler bunnen av båten ved opptak på land. Dette gjør at vi i framtiden må ha et eget spyle – renseanlegg i havna, noe som er ferdig planlagt og omsøkt.

 

Bruk av kranbil

Det påminnes om at det skal være minst 3 meters avstand fra støtteben til bryggekant, når båter tas opp eller settes ut med kranbil.

 

Dette gjelder for hele anlegget inkludert molo og Moloveien.

 

Anlegget er ikke dimensjonert for punktlast mot kaifront.

 

Opplag på land.

For de som har opplag på land, kontroller støtteben og om presseningen fremdeles er godt nok sikret og fri for snø. Dette skal være forsvarlig sikret.

 

Seilbåter må fjerne mast før opplag på land.

 

Det er ikke tillatt å være tilkoblet strøm når man ligger i opplag på land uten å være tilstede ved båten. Havnesjef og/eller Elansvarlig og styret kan fjerne disse, uten å kontakte den aktuelle båteier

 

På grunn av plassmangel ber styret om at joller bringes hjem for opplag. 

 

Opplag i boblehavn

Andelseierne som har båter i opplag må sjekke hvordan båten har det. De som har opplag på vannet, sjekk fortøyninger og kontroller at presseningen er godt nok sikret.

 

For å unngå skader på båter som ligger på sjøen samt de tilhørende brygger må liner også legges til pullertene ved veien til moloen.

 

Båtpuss

OBS miljøhensyn gjelder alltid.

 

Det henstilles til medlemmene å følge anbefalingene som har kommet fra Klima- og Forurensningsdirektoratet.

 

De sier:

De som driver småbåthavner har plikt til å påse at virksomheten ikke skader miljøet.De understreker at det haster å få på plass systemer som sikrer at farlig avfall håndteres miljømessig forsvarlig og ikke sendes rett i grunnen/sjøen.

 

I den forbindelse ber vi hver enkelt båteier om å ta dette med i planleggingen av årets båtoppussing. Det som er den største forurenseren er sliping/skraping av skrog/bunn.

 

Bunnstoff består jo som kjent av en del giftstoffer, lakk/maling likeså.

 

Det er derfor viktig at man samler opp slipestøv og skrapeavfall og tømmer dette i egnede beholdere. Slipestøv samles opp ved hjelp av støvsuger på slipemaskinen og skrapeavfall samles opp ved å bruke en presenning under båten. Samlebeholdere vil bli satt ut ved eller i avfallsboden

Vakt i havna

Vaktperioden for sesongen er fra 1 uke før utsettdato til 1 uke etter opptak. Havnen er videoovervåket 24/7 hele året.

 

Alle andelseiere pålegges 2 vaktdøgn pr. sesong. Dette kan fordeles som 2 enkeltvakter eller med 2 vakter fra andelseier på samme vakt, også definert som ”familievakt”.

 

Andelseiere som bryter vaktreglementet, og som etter skriftlig advarsel ikke overholder vaktreglementet kan få innløst sin andel. Ref: § 5 i ordensreglementet.

VAKTSJEFENS TELEFON FINNER DU I MENYEN «KONTAKT»

Diverse informasjon

Havneavgift/gebyrer

Havneavgift for sommer og vinter, samt andre avgifter og gebyrer fastsettes av årsmøtet. Du finner dette på «Havneavgifter» under menyvalget «Havna»

 

Kort til bom

Bommen åpnes med telefonen. Se forsiden hvordan det fungerer.  Kort som er kommet bort, mistet eller tatt hull i erstattes mot et gebyr på NOK 200.

Kort som ikke lenger fungerer byttes vederlagsfritt.

Meld straks fra om tap av kort slik at dette kan deaktiveres.

 

Venteliste andel i VBF

Det er venteliste for å bli andelseier i VBF. Ventelisten finner du under menypunktet «Foreningen». Listen blir oppdatert 1 gang i året. Søkere som ønsker å stå på venteliste betaler en avgift fastsatt av årsmøtet (se «Havneavgifter/gebyrer» under menyvalget «Årsmøte» for sats).

 

Utleie av plasser

Det ikke er anledning til å låne eller leie ut sin plass. Overtredelse medfører eksklusjon.
All utleie organiseres gjennom styret.

 

Båsbredder

Det er enkelte ganger noe usikkerhet rundt størrelse på båt i forhold til bås-bredde. Det bør minimum være 10cm klaring på hver side for båser opp til 3,0m og 15cm klaring på hver side for båser over 3,0m.

 

Venteliste endre bås-størrelse

Ønsker du endret bås-størrelse, så ta kontakt med «avsvarlig for tildele båtplasser» i menyen «Kontakt».

 

Dugnad

Dugnaden gjennomføres hver år ca. en uke etter utsetting. Se dato under «viktige datoer» på forsiden.

De som skal delta i arbeidet blir kalt inn av leder for dugnaden.

Ta med vanlig dugnadsverktøy. Har du spørsmål så ta kontakt med dugnadsansvarlig.

Alt gjenværende materiell, også eventuelle hengere vil bli fjernet fra havna under dugnaden.

Dette blir kastet eller solgt.