Årsmøte


Årsmøte holdes mandag 29. februar 2024 klokken 19:00 på Oslofjordmuseet.

Her finner du agenda og årsberetning:


Ekstraordinært årsmøte ble avholdt mandag 13. mars 2023 klokken 19:00 på Oslofjordmuseet. 

Asker kommune har besluttet å ta leie fra båthavner som ligger på kommunal grunn, noe vår havn gjør. VBF innkalte derfor til ekstraordinært årsmøte for å behandle saken om å inngå leieavtale med Asker kommune.

Her finner du sakspapirer:


Ordinært årsmøte ble avholdt 2. februar 2023 klokken 19:00 på Oslofjordmuseet.

Her finner du sakspapirer:


Fra vedtektene:

§ 3 Årsmøte

Årsmøte er VBFs øverste myndighet. Årsmøte avholdes så snart det lar seg gjøre etter revidert regnskap, dog innen utgangen av første kvartal. Forslagsrett og stemmerett har alle andelseierne som har svart sine forpliktelser til VBF. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må innen utgangen av desember måned være innsendt skriftlig til styret.

Årsmøte skal behandle:

1. Årsberetning

2. Regnskap.

3. Fastsettelse av havneavgifter og kontingenter for neste år.

4. Foreta følgende valg:

  • a) Formann for 1 år.
  • b) Seks styremedlemmer for 2 år.
  • c) To revisorer for 1 år.
  • d) Valgkomite for 1 år.
  • e) De særkomiteer som VBF til enhver tid finner det må ha.

5. Eventuelt andre saker, herunder innkomne forslag.

Enhver avgjørelse treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av andelseierne skriftlig forlanger dette. Til ekstraordinært årsmøte innkalles med minst en ukes varsel.