Beredskapsplan

Beredskapsplan ved uhell/ulykker for Vollen Båtforening

Hensikten med HMS-planen er å sikre at uhell/ulykker/katastrofer blir rette instanser varslet og at skadeomfanget minimeres. Forebyggende rutiner er vesentlig i arbeidet for å unngå uhell/ulykker. Ved uregelmessigheter skal den HMS-ansvarlige varsles på telefon.

Brann
Brannvesenet varsles straks på tlf. 110

Forsøk å slukke med slukkeapparater, tre stykk i havna, i henholdsvis konteiner for farlig avfall, vaktbod og vinsjebod. Ikke bruk vann ved brann i drivstoff, brannen flyter på vannet og sprer seg.

Ved brann i båt på vannet, forsøk å fjerne omkringliggende båter. Dette er et risikabelt arbeid på grunn av svært giftig røyk, drivstoff og gass i båtene. Tenk først og aksjoner deretter.

Havnesjef varsles på telefon. HMS ansvarlig varsles på telefon. Kontaktinfo under menyvalg «kontakt».

Ulykker eller personskade/illebefinnende

Dersom det skjer en ulykke med personskade/illebefinnende ring ambulanse tlf. 113. Hvis personen er livløs, start hjerte/lungeredning.

Det er hjertestarter med bruksanvisning på vaktboden. Håndbok om førstehjelp/livredding samt førstehjelpsutstyr for å stanse blødninger og lignende finnes i vaktboden. Hold kontakt med 113.

Ved forgiftning av væske, gass eller etseskader, prøv å bringe på det rene hva vedkommende har vært utsatt for. Ring tlf. 113, og giftinformasjon tlf. 22 59 13 00, giftinformasjonen gir deg råd om korrekt behandling når du vet hva personen har vært utsatt for.

HMS ansvarlig varsles på telefon. Kontaktinfo under menyvalg «kontakt».

Drukning

Få vedkommende på land og start hjerte/lungeredning, få varslet telefon 113, og fortsett hjerte/lungeredning til helsepersonell overtar.

Kontakten med 113 vil gi kyndig veiledning. Brannvesen telefon 110 varsles hvis man må ha hjelp for å få vedkommende opp/ut av vannet. Politi telefon 112 varsles.

HMS ansvarlig varsles på telefon. Kontaktinfo under menyvalg «kontakt».

Forurensning

Ved akutt forurensing, for eksempel fra en sunket båt, kontakt brannvesenet tlf. 110. De har lenser og pumper til denne bruk.

Havnesjef varsles på telefon. HMS ansvarlig varsles på telefon. Kontaktinfo under menyvalg «kontakt»