HMS-plan

HMS plan for VOLLEN BÅTFORENING, Andelslag SA

Vollen Båtforening er en ideell frivillig organisasjon med 230 andeler. Alle andelseiere plikter å sette seg inn i HMS-planen for havna og foreningen.

Båthavnen/ ytre miljø:

Havnen ligger i enden av Bruksveien i Vollen, hvor det er 222 båtplasser fordelt på seks flytebrygger, en molo og en landbrygge. Det er servicebrygge innerst i havna.

Hele landbrygga er utstyrt med redningsstiger hele året, disse er merket.

Det tas opp om lag sytti båter på land vinterstid.

Det ligger i overkant av tjue båter i bobleanlegg vinterstid.

Båthavnen har opp – og utsettsrampe for båt på henger.

Havna har slipp med tralle og elektrisk vinsj som kan ta båter inntil 3000 kg, og mastekran som løfter inntil 300kg. Havna har mastestativ for vinterlagring, med plass til master i tre høyder.

Miljøstasjon for farlig avfall som olje, drivstoff, filtre, frostvæske, bunnstoff, maling/lakk, batterier, avskrap og pussestøv av bunnstoff/lakk/maling skal kastes i dertil merkede beholdere. Miljøstasjonen blir tømt etter behov av godkjent instans, organisert av Asker Kommune. Dette er en stålkonteiner plassert i skråningen nedenfor utedoen. Denne er planlagt plassert i det nye servicebygget.

Foreningen har gjennom hele året stående en søppelkonteiner som blir tømt etter behov og sortert av Franzefoss, denne plasseres etter behov. Konteineren er tilgjengelig for allmenheten.

Beredskapsplan ved uhell/ulykker for Vollen Båtforening

Hensikten med HMS-planen er å sikre at uhell/ulykker/katastrofer blir rette instanser varslet og at skadeomfanget minimeres. Forebyggende rutiner er vesentlig i arbeidet for å unngå uhell/ulykker. Ved uregelmessigheter skal den HMS-ansvarlige varsles på telefon: 911 18 217

Brann:

 • Brannvesenet varsles straks på tlf. 110
 • Forsøk å slukke med slukkeapparater, tre stykk i havna, i henholdsvis konteiner for farlig avfall, vaktbod og vinsjebod. Ikke bruk vann ved brann i drivstoff, brannen flyter på vannet og sprer seg.
 • Ved brann i båt på vannet, forsøk å fjerne omkringliggende båter. Dette er et risikabelt arbeid på grunn av svært giftig røyk, drivstoff og gass i båtene. Tenk først og aksjoner deretter.
 • HMS ansvarlig varsles på telefon: 911 18 217. Havnesjef varsles på telefon: 90191910.

Ulykker eller personskade/illebefinnende:

 • Dersom det skjer en ulykke med personskade/illebefinnende ring ambulanse tlf. 113. Hvis personen er livløs, start hjerte/lungeredning. Det er hjertestarter med bruksanvisning på vaktboden. Håndbok om førstehjelp/livredding samt førstehjelpsutstyr for å stanse blødninger og lignende finnes i vaktboden. Hold kontakt med 113.
 • Ved forgiftning av væske, gass eller etseskader, prøv å bringe på det rene hva vedkommende har vært utsatt for. Ring tlf. 113, og giftinformasjon tlf. 22 59 13 00, giftinformasjonen gir deg råd om korrekt behandling når du vet hva personen har vært utsatt for.
 • HMS ansvarlig varsles på telefon: 911 18 217.

Drukning:

 • Få vedkommende på land og start hjerte/lungeredning, få varslet telefon 113, og fortsett hjerte/lungeredning til helsepersonell overtar. Kontakten med 113 vil gi kyndig veiledning. Brannvesen telefon 110 varsles hvis man må ha hjelp for å få vedkommende opp/ut av vannet. Politi telefon 112 varsles.
 • HMS ansvarlig varsles på telefon: 911 18 217.

Forurensning:

 • Ved akutt forurensing, for eksempel fra en sunket båt, kontakt brannvesenet tlf. 110. De har lenser og pumper til denne bruk.
 • Havnesjef varsles på telefon: 90191910. HMS ansvarlig varsles på telefon: 911 18 217.

Avfallsplan for Vollen Båtforening

Hensikten med denne avfallsplanen er å sikre at foreningen og foreningens medlemmer håndterer avfall på en god og sikker måte i henhold til forskrifter.

 • Farlig avfall tømmes/deponeres i merkede tønner og beholdere i miljøstasjonen. Ved skraping fjerning av bunnstoff/maling /lakk skal dette samles opp og legges i miljøstasjonen. Oppsamling foregår med presenning som legges under båten, og deretter samles i poser. Ved sliping, bruk maskin med oppsamlerpose. Oljer, drivstoff, frostvæske, filtre legges i merkede tønner. Batterier settes også inn i miljøstasjonen. Miljøstasjonen tømmes etter behov av godkjent instans.
 • Vanlig avfall kastes i søppelcontaineren fra Franzefoss. Franzefoss tømmer og sorterer søppelet på sin mottaksstasjon. Konteineren tømmes hver 14.dag i sommerhalvåret, og ellers i året etter behov.
 • Ved vårens dugnad gjøres det en storstilt opprydding i havna. All søppel som har samlet seg gjennom vinteren og fra vårpussen blir fjernet.

Havneområdet.

 • Havneområdet holdes til enhver tid ryddig og i orden.
 • Parkering og ferdsel på området skjer på eget ansvar.
 • Fartsbegrensning skiltes.

Bryggene.

Bryggenes risikovurdering, beredskapsplan og vedlikehold.

To av bryggene er avlåst med port, brygge A og B. Bryggene er skiltet med badeforbud.

Bryggene etterses og oppgraderes etter behov. Småbåthavner A/S har blitt brukt til reparasjoner utover det som gjøres på dugnad. Kjettinger og moringer er kontrollert av dykker hvert annet år.

Hver brygge har en Bryggebas. Hver andelseier må gjøre seg kjent med hvem som er Bryggebas på sin brygge til enhver tid. Alle avvik meldes til respektive Bryggebaser. Dersom dette ikke fører fram meldes dette til Havnesjef.

Fortøyning må være i henhold til fortøyningsreglementet. Bryggebas og vakt melder fra om eventuelle avvik. Feil fortøyning kan gjøre stor skade på bryggene.

Flytebryggene er utstyrt med redningsstiger. En på hver side ytterst på utrigger.

Strøm i havna

 • Bryggene er utstyrt med lys, strøm og vann. Dette blir kontrollert årlig for jordfeil m.m. Hver andelseier må kun bruke kabel som er godkjent for utendørs bruk.
 • Havna har en avtale med Lefdal Installasjon AS angående vedlikehold av el-anlegget. Lefdal sjekker anlegget årlig for eventuelle feil og retter disse etter avtale.
 • Kabler som skal benyttes i forbindelse med vinteropplag på vann skal ha et tverrsnitt på minst 2,5mm2 det er ikke tillatt med «overganger» på kabler som benyttes i den forbindelse. Det skal være forbruksmåler på hver båt. Egne strømmålere leies av foreningen. Havnesjef koordinerer utleie. Båteier må ta en sjekk på egen kabel ved snøfall og lignende, og sjekke for eventuell skader jevnlig.
 • Flere ønsker å ha avfukter i båten på land vinterstid. Tidligere har dette ikke vært lov. Etter forespørsel hos brannvesenet så kan man ha inntil 500 W avfukter i båt på land. Det betinger godkjent kabel uten skjøt og med måler inne i båten, det vil si at kabelen skal være koblet direkte til avfukteren, ikke innom båtens el-anlegg. Ved ladning må eier være til stede.
 • Kravet om en kabel fra søyle til båt gjelder også båter på vannet. Måleren helst inne i båten. Havnesjef organiserer målere.
 • Alle må klargjøre med eget forsikringsselskap, at det er greit med strøm/avfukter i båten.
 • Det er ikke tillatt å være tilkoblet strøm til båtens anlegg når man ligger i opplag på land uten å være tilstede. Havnesjef og/eller Elansvarlig og styret kan fjerne disse, uten å kontakte den aktuelle båteier.
 • Kabler som skal brukes i havna skal ha et tverrsnitt på minst 2,5mm2 uansett bruk, og overganger bør man forsøke å unngå.
 • Ved feil i anlegget skal havnesjef kontaktes. Det er ikke tillatt for andelseiere/ brukere å betjene sikringer etc.


Utsett - og opptaksrampe for båt på henger.

 • Denne brukes av andelseierne på eget ansvar. Foreningen påser at den er i god stand til sitt bruk. Dersom noe skulle tilsi at den er utrygg å bruke, vil den bli stengt.

Mastekran.

 • Mastekrana brukes av andelseierne på eget ansvar. Dersom man er usikker på bruk, kontakt en i mastekrangruppa for assistanse. Krana er ikke sertifisert, men er prøveløftet med 300 kg. Ved løft må det være en ansvarlig som passer på at det aldri befinner seg noen under løftet. Det bør ikke løftes med mer enn det en mann klarer å dra.
 • Krana forlates etter bruk festet og låst.

Slipp, tralle, vaier og vinsj.

Risikovurdering, bruk og vedlikehold.

 • Det er stor grad av risiko forbundet med bruk av tralle/vinsj. Gode sikkerhetsforanstaltninger må ivaretas. Pass på at det ikke går personer over eller i nærheten av vaier, tralle og skinnegang. Båten på tralla sikres slik at den ikke kan velte.
 • Den tillatte maksimale båt-vekt er 3000kg.
 • Vinsj og tralle skal ikke brukes uten at en av vinsj/tralle gruppa er ansvarlig leder. Det skal minimum være to personer tilstede ved bruk.
 • Etter bruk skal tralla sikres med kjetting og vaieren skal være slakk.
 • Slipp, tralle, vaier og vinsj blir ettersett, eventuelt reparert hvert år under dugnaden.

Opptak og utsett i forbindelse med vinteropplag.

Risikovurdering, planlegging og gjennomføring.

 • Risikoen ved opptak og utsett er absolutt til stede. Foreningen bruker derfor et anerkjent kranfirma med stor nok løftekapasitet til dette arbeidet. Foreningen har en opptaksgruppe som har hatt kontinuitet over mange år. Opptaksgruppa styrer opptak, utsett og plassering etter en plan utarbeidet i forkant.
 • Det settes av to dager til opptak/utsett. Opptaket foretas over to dager. Utsetting blir vanligvis utført i løpet av en dag. Utriggerne på landbrygga blir demontert og montert på de samme dagene. Datoene fastsettes av årsmøtet.

Vinteropplag på land.

Det er forbundet med en viss risiko å ferdes og oppholde seg mellom båtene på land.

 • For at ikke spaserende i havna skal forville seg inn imellom båtene skal det settes opp sperrebånd/tau for å lose folk gjennom den avsatte gangveien. Gangvei markeres tydelig. Opptaksgruppa er ansvarlig for dette.

Vakt og videoovervåkning.

Det er vakt og kameraovervåking i havna, med nødvendig reglement for å sikre både båter, havneanlegg og vaktene.

 • Det er begrenset nattevakt i havna fra en uke før båtutsett til en uke etter båtopptak, det skal bestandig være to personer på vakt. Vaktrundene skal man gå sammen, med vaktvest på. Det gir sikkerhet for begge. Det er videoovervåking døgnet rundt i havna.
 • Video-overvåkningsanlegget er oppgradert. Dette driftes etter gjeldende regler for overvåkning. Opptak blir slettet etter syv døgn. Anlegget kan utvides til å få Web-kamera på vår hjemmeside.

Revidering av HMS-plan.

 • Planen skal revideres hvert år etter årsmøtet.
 • Planen kan revideres når det inntreffer ting som gjør at planen ikke stemmer med virkeligheten.

Revidert 5.februar 2023