Diverse om havna

Bom i havna

Åpne bommen med mobiltelefonen

Du kan nå åpne bommen i havna med mobilen. Telefonnummeret du ringer for å åpne bommen er +47 580000416660

Alle andelseiere i Vollen Båtforening er lagt inn i en database med et mobilnummer. Databasen kjenner igjen ditt mobilnummer og åpner bommen når du ringer telefonnummeret over.

Hvem som helst kan ikke ringe bommen og åpne den. Telefonnummeret må være registrert i databasen til båtforeningen. Det er kun ett tlf-nr pr andel som kan åpne bommen.

Samme prosedyre for å åpne bommen ved utkjøring.

OBS! Kortene som brukers i dag til å åpne bommen fungerer fortsatt!

Kort

Kort som er kommet bort, mistet eller tatt hull i erstattes mot et gebyr på NOK 200.

Kort som ikke lenger fungerer byttes vederlagsfritt.

Meld straks fra om tap av kort slik at dette kan deaktiveres.


BRYGGENE

Det er totalt 8 brygger i havna. To av bryggene er avlåst med port, brygge A og B.

Bryggene er skiltet med badeforbud.

Hver brygge har en Bryggebas. Hver andelseier må gjøre seg kjent med hvem som er Bryggebas på sin brygge til enhver tid. Alle avvik meldes til respektive Bryggebaser. Dersom dette ikke fører fram meldes dette til Havnesjef.

Bryggene er utstyrt med lys, strøm og vann. Dette blir kontrollert årlig for jordfeil m.m. Hver andelseier må kun bruke kabel som er godkjent for utendørs bruk.

Kabler som skal benyttes i forbindelse med vinteropplag på vann skal ha et tverrsnitt på minst 2,5mm2 det er ikke tillatt med «overganger» på kabler som benyttes i den forbindelse. Båteier må ta en sjekk på egen kabel ved snøfall og lignende, og sjekke for eventuell skader jevnlig.

Kabler som skal brukes i havna bør ha et tverrsnitt på minst 2,5mm2 uansett bruk, og overganger bør man forsøke å unngå.

Ved feil i anlegget skal Havnesjef kontaktes, det er ikke tillatt for andelseiere/brukere å betjene sikringer etc.

Fortøyning må være i henhold til fortøyningsreglementet. Bryggebas og vakt melder fra om eventuelle avvik. Feil fortøyning kan gjøre stor skade på bryggene.

Utsett – og opptaksrampe for båt på henger.

Denne brukes av andelseierne på eget ansvar. Foreningen påser at den er i god stand til sitt bruk. Dersom noe skulle tilsi at den er utrygg å bruke, vil den bli stengt.

Mastekran.

Mastekrana brukes av andelseierne på eget ansvar. Dersom man er usikker på bruk, kontakt en i mastekrangruppa for assistanse.

Krana er ikke sertifisert, men er prøveløftet med 300 kg. Ved løft må det være en ansvarlig som passer på at det aldri befinner seg noen under løftet. Det bør ikke løftes med mer enn det en mann klarer å dra.

Krana forlates etter bruk festet og låst.


Slipp, tralle, vaier og vinsj.

Gode sikkerhetsforanstaltninger må ivaretas ved bruk av tralle. Pass på at det ikke går personer over eller i nærheten av vaier og tralle. Båten på tralla sikres slik at den ikke kan velte.

Den tillatte maksimale båt-vekt er 3000kg.

Vinsj og tralle skal ikke brukes uten at en av vinsj/tralle-gruppa er ansvarlig leder. Det skal minimum være to personer tilstede ved bruk. Tralla skal sikres med kjetting.

Etter bruk skal tralla sikres med kjetting og vaieren skal være slakk. 

Avfall

Oljer, drivstoff, frostvæske, filtre legges i merkede tønner. Batterier settes også inn i miljøstasjonen. Miljøstasjonen tømmes etter behov av godkjent instans.

Vanlig avfall kastes i søppelcontaineren. Containeren tømmes hver 14.dag i sommerhalvåret, ellers i året etter behov.

Felles opptak og utsett.

Meld inn eventuelle hensyn om tildeling av plass som følge av sykdom, bevegelsesfunksjon eller annet til Havnekommiteen.

Sjekk hvilken plass du er tildelt, slik at du legger båten på riktig plass i havna.

Foreningen har en opptaksgruppe som har hatt kontinuitet over mange år. Opptaksgruppa styrer opptak, utsett og plassering etter en plan utarbeidet i forkant.

Det settes av to dager til opptak/utsett. Opptaket foretas over to dager. Utsetting blir vanligvis utført i løpet av en dag. Utriggerne på landbrygga blir demontert og montert på de samme dagene. Datoene fastsettes av årsmøtet.

Bruk av kranbil

Det skal være minst 3 meters avstand fra støtteben til bryggekant, når båter tas opp eller settes ut med kranbil. Dette gjelder for hele anlegget inkludert molo og Moloveien.

Anlegget er ikke dimensjonert for punktlast mot kaifront.

Opplag på land.

For de som har opplag på land, kontroller støtteben og om presseningen er godt nok sikret og fri for snø. Dette skal være forsvarlig sikret. Seilbåter må fjerne mast før opplag på land.

På grunn av plassmangel ber styret om at joller bringes hjem for opplag.

Avfukter/strøm

Etter forespørsel hos brannvesenet (januar 2023) så kan man ha inntil 500W avfukter i båt på land. Det betinger godkjent kabel uten skjøt og med måler inne i båten, det vil si at kabelen skal være koblet direkte til avfukteren, ikke innom båtens el-anlegg

Ved lading eier være til stede. 

For strøm i båt om vinteren må alle klargjøre med eget forsikringsselskap at det er greit med strøm/avfukter i båten.

Opplag i boblehavn

Andelseierne som har båter i opplag må sjekke hvordan båten har det. De som har opplag på vannet, sjekk fortøyninger og kontroller at presseningen er godt nok sikret.

For å unngå skader på båter som ligger på sjøen samt de tilhørende brygger må liner også legges til pullertene ved veien til moloen.

Båtpuss

Det henstilles til medlemmene å følge anbefalingene som har kommet fra Klima- og Forurensningsdirektoratet. De sier:

De som driver småbåthavner har plikt til å påse at virksomheten ikke skader miljøet.De understreker at det haster å få på plass systemer som sikrer at farlig avfall håndteres miljømessig forsvarlig og ikke sendes rett i grunnen/sjøen.

I den forbindelse ber vi hver enkelt båteier om å ta dette med i planleggingen av årets båtoppussing. Det som er den største forurenseren er sliping/skraping av skrog/bunn.

Bunnstoff består jo som kjent av en del giftstoffer, lakk/maling likeså.

Det er derfor viktig at man samler opp slipestøv og skrapeavfall og tømmer dette i egnede beholdere. Slipestøv samles opp ved hjelp av støvsuger på slipemaskinen og skrapeavfall samles opp ved å bruke en presenning under båten. Samlebeholdere vil bli satt ut ved eller i avfallsboden

Venteliste andel i VBF

Det er venteliste for å bli andelseier i VBF. Ventelisten finner du under menypunktet «Foreningen/andelseier». Listen blir oppdatert 1 gang i året. Søkere som ønsker å stå på venteliste betaler en avgift fastsatt av årsmøtet.

Utleie av plasser

Det ikke er anledning til å låne eller leie ut sin plass. Overtredelse medfører eksklusjon.
All utleie organiseres gjennom styret.

Båsbredder

Det er enkelte ganger noe usikkerhet rundt størrelse på båt i forhold til bås-bredde. Det bør minimum være 10cm klaring på hver side for båser opp til 3,0m og 15cm klaring på hver side for båser over 3,0m.

Venteliste endre bås-størrelse
Ønsker du endret bås-størrelse, så ta kontakt med havnesjef/Havnekomiteen. Det kan være venteliste på å få større plass.

Dugnad

Dugnaden gjennomføres hver år ca. en uke etter utsetting.De som skal delta i arbeidet blir kalt inn av leder for dugnaden. Ta med vanlig dugnadsverktøy. Har du spørsmål så ta kontakt med dugnadsansvarlig.

Alt gjenværende materiell, også eventuelle hengere vil bli fjernet fra havna under dugnaden.

Dette blir kastet eller solgt