Ordensregler

ORDENSREGLER FOR VOLLEN BÅTFORENING ANDELSLAG

§1

Båtplass anvises av havnekommiteen. Selger en andelseier sin båt, kan den nye eier disponere plassen sesongen ut.

Salg og kjøp av båt skal meldes straks og skriftlig til styret. En andelseier som kjøper båt og som har behov for større båtplass enn tidligere, har ikke krav på å få tilvist slik plass. Enhver andelseier plikter å etterkomme havnesjefens påbud med hensyn til fortøyning og plassering av båtene.

§2

Alle kontingenter og havneavgifter for året skal innbetales innen fristen. I motsatt fall kan vedkommende bli nektet båtplass.

§3

Andelseierne og andre båteiere plikter å holde forsvarlige fortøyninger og fendre. Hvis noen eier på grunn av dårlige fortøyninger eller fendere, eller av annen uforsiktighet forvolder skade på VBFs eiendom, plikter vedkommende å erstatte skaden fullt ut. Hvis partene ikke blir enige om skadens størrelse, treffer styret tiltak til å få skyldspørsmålet og skadens størrelse avgjort av upartiske skjønnsmenn. Omkostninger til dette påløper den som skjønnet går imot. Forvoldes skade av noen som ved anledning benytter båt med eierens tillatelse eller er i hans følge, blir båtens eier likevel den som må erstatte skaden. Båtens eier hefter for omkostningene. Andelseierne er ansvarlig for sitt følge innenfor andelslagets område.

§4

Det er enhver båteiers plikt å holde plassen under og omkring båt i opplag og på plass på vannet ryddig og fri for alt avfall, samt å påse at avfall blir kastet på anvist sted. Opplagsmaterialer skal være fjernet fra havna innen dagen før vårdugnaden.

§5

En andelseier som ved sin adferd vekker anstøt eller forargelse som virker til skade for andelslaget, eller som ikke retter seg etter andelslagets årsmøtevedtak, regler og vedtekter, kan styret ekskludere. Saken kan, om vedkommende ønsker det, forelegges årsmøtet som ved alminnelig stemmeflertall fatter endelig avgjørelse.

§6

VBF SA bærer intet ansvar for skade eller tap oppstått under utførelse av arbeider eller opphold av hvilken som helst art, i eller ved båthavn eller opplagsplass, eller for skade som måtte oppstå på grunn av svikt i havnens anlegg etc.

Det er enhver andelseiers plikt å verne om VBF SAs interesser, og bidra til ro, orden og sømmelig opprettholdelse innen området. Andelseierne pålegges å melde til havnesjefen mangler ved fortøyninger etc. samt påklage uheldige forhold forøvrig. Andelseierne pålegges å påpeke risiko som uvettig kjøring, bading etc. innenfor havneområdet.

VBF SA erstatter ikke bortkomne saker, og har ikke ansvar for andelseiernes handlinger utover det som følger av leieavtalen med Asker Kommune.