Viktige årsmøtevedtak

Viktige Årsmøtevedtak 1983 - 2022

2022 

 • Endring i §3 til: Årsmøte avholdes så snart det lar seg gjøre etter revidert regnskap dog innen utgangen av første kvartal. 
 • Mats Lund utnevnes til æresmedlem

2022-E Ekstraordinært årsmøte mars '23 

 • Inngåelse av leieavtale med Asker Kommune. Årlig leiesum, som fastsatt av Asker Kommune deles likt på antall andeler og tillegges årskontingent

2021 

 • Endring av §1 i ordensreglene: Det tillates ikke kommersiell virksomhet med base i havna.
 • Et medlem ble ekskludert i henhold til §5 i ordensreglene
 • Andelseier plikter å benytte seg av tildelt plass innen 23. juni. Dersom annet ikke er avtalt tillegges andelseieren å betale leiepris.
 • Vakt er redusert til tidsrommet 21:00 til 23:00 mandag til torsdag samt søndag, og 21:00 til 24:00 fredag og lørdag, samt kvelden før helligdag.
 • Uteblivelse fra vakt endret til NOK. 1000,-
 • Bjørn Danielsen utnevnt til æresmedlem

2020 

 • Årsberetning Digital avstemming for styresammensetning, Terje Christiansen velges inn, Carl Otto Rustad takkes for styrearbeid siden 1994 i Vollen Båtforening
 • Det stemmes over utskifting og lengre utriggere for F og E bryggen

2019 

 • Havneavgifter :Vaktfritak endret til NOK. 3000,-. Uteblivelse fra vakt endret til NOK. 3500,-
 • Hjemmeside: Det er etablert ny hjemmeside www.vollenbåtforening.no
 • Asker Kommune v/Park og Idrett ønsker å bygge et nytt toalett som en del av det planlagte servicebygget til VBF. Asker kommune vil stå for alle kostnader i forbindelse med installasjon, drift og vedlikehold av toalettene.
 • Søknad angående utvidelse av molo vil bli sendt til kommunen
 • Vedtatt installasjon av nytt videoanlegg i havna med 5 kameraer som vil dekke hver enkelt brygge 
 • Niels Rasch-Olsen ble utnevnt som æresmedlem av VBF.

2018 

 • Søke Asker Kommune om tillatelse til å utvide havna med et 10-12,5m betongelement. Innsiden av bryggen kan disponeres til nye større båser eks 2 stk 4,5m båser.
 • Arbeidet med spyleplass samt hus til renseanlegg, toalett/dusj, lager og møterom igangsettes.
 • Det skal svares avgift for all bruk av utstyr og anlegg.
 • Gjennom vedtekter og ordensregler og korrigere fra «VBF A/L» til «VBF BA». 
 • Andelen oppskrives fra kr 25.000 til kr 40.000 ved innbetaling av kr. 10.000 
 • Joller som disponerer ordinære plasser betaler ordinær leie.
 • Jan Hågå ble utnevnt som æresmedlem av VBF.

2017 

 • Avvikling av permanent festkomite
 • VBF fyller 70 år 05.03.2018. Ingen fest når båtforeningen fyller 70 år.
 • Anskaffelse av ny kameraovervåking skal sjekkes ut mot eventuelle krav fra vaktselskaper og nye krav fra myndighetene som vil bli gjort gjeldende fra våren 2018. 
 • Forstøtningsmuren fra landbrygga mot C og D-Brygga erstattes med Larvikitt. Firmaet A.O. Lund utfører jobben.

2017-E (Ekstraordinært årsmøte 15.juni)

 • Anskaffelse av 2 nye 12 meters brygge elementer for F-bryggen.
 • Vedtak om utbygging av servicebygg utsettes 1 år. Det utredes på nytt.
 • Forlengelse av utsett rampe for sjøsetting med båthenger gjennomføres, finansieres over driftsbudsjett. 
 • Anskaffelse av hjertestarter
 • Formannen ble tildelt plakett som bevis på status som æresmedlem.

2016 Ingen.

2015 

 • Formann Even Evensen utnevnt til æresmedlem. 
 • Sjøsetting av båter flyttes til siste helg i april.

2014 

 • Lykthuset på moloen opplyses fra utsiden med spot og det monteres reflekstape på utsiden av lykten. 
 • Kostnadene forbundet med drift og vedlikehold av mastekran skal dekkes inn ved innkreving av egen avgift. Avgift per avmasting settes til NOK 200,- Avgift per påmasting settes til NOK 200,-.
 • 2 stk. krakker m/bord (rasteplass utgaver) langs og mot landbrygga anskaffes og settes ut i 2015.

2013 

 • Prosjektgruppa som ble nedsatt i 2012 for utredning av erstatningsbygg tilknyttet miljøstasjonen trengte mer tid og ble gitt fullmakt til å fortsette arbeidet i 2014.
 • Det ble satt begrensninger i båtstørrelser som erstatter skjønn mht. manøvrerbarhet og dybder i havna. Fra innsiden av F-bryggen settes maks båtlengde inkl. badeplattform, baugspryd, daviter 11.6m (38fot). Molo: 5 innerste plassene settes maks båtlengde inkl. badeplattform, baugspryd, daviter 12.2m (40fot). Molo: 3 ytterste plassene settes maks båtlengde inkl. badeplattform, baugspryd, daviter 13.8m (45fot). F-bryggen long-side plasser settes maks båtlengde ink. Badeplattform, baugspryd, daviter 15.3m(50fot). For jolleplasser maks 3.7m (12fot) definert som inneklemte (ikke fullverdige båser) svares en avgift på Nok 800 pr. år.
 • Det gis ikke anledning til å påføre andre navn enn med unntak for familie (den som man skal gå vakt sammen med) på plankalenderen for vakt når denne legges ut i vaktboden.
 • I forbindelse med endring/bytte av vakt skal dette meldes vaktsjef pr. telefon og skriftlig meddeles styret. Meddelelsen skal inneholde dato for vakt, endringen består av og hvem man har endret vakt med. Endret praksis i 2015: Skriftlig melding til styret erstattet av påskrift på vaktlista i vaktboden. 
 • Det ble vedtatt å utrede kostnadene forbundet med drift og vedlikehold av tralle, skinnegang og vinsj, 
 • Framtidige orienteringer og innkallinger vil foregå elektronisk via e-post og på VBF's hjemmeside. Reservasjon mot dette må skriftlig meddeles styret.

2012 

 • VBF skal fremstå som mer miljøbevisst med hensyn til miljøstasjonen og kildesortering.I forbindelse med nye miljøkrav igangsettes arbeid med detaljprosjektering med påfølgende søknad om nytt erstatningsbygg med et anlegg for toalett etc., tilknyttet miljøstasjon til Asker Kommune.

2011 

 • En ny uhildet valgkomite opprettes, med tanke på en gradvis utskiftning av sittende styre.(Opphever vedtak fra 1990)
 • Andelseiere som ikke følger opp og passer på båten, har medført at enkelte andre andelseiere har forbarmet seg over båter som holder på å synke, og har på eget initiativ lenset disse. Årsmøtet vedtok et gebyr på kr 3.000 i de tilfeller hvor en andelseier blir påtalt om et slikt forhold og ikke retter seg etter dette.Dersom andelseieren allikevel ikke følger styrets påtale vil andelen bli innløst.
 • Gebyr for manglende innlevering av tilbakemelding økes til kr. 500. (Fra kr.150 i 1996).

2010 Intet.

2009 

 • Forslag fra komitéen for utredning av havneavgifter vedtatt.
 • Fordeling av havneavgift: Vinterleie på vannet settes lik vinterleie på land.
 • Reelle kostnader pr. løpemeter lik andel inntekter (vinterleie, fremleie) pr. plass gir fordeling av havneavgift.
 • En komité for utnevnelse av æresmedlemmer bestående av 3 andelseiere ble valgt.

2008 

 • Andelen oppskrives med kr 5.000 fra kr 20.000 til kr 25.000 ved at andelseierne innbetaler kr. 2.500. Styret foreslo at havneavgiften økes med 10% i 2009.
 • Endring av gebyr for vakt erstatter vedtak fra 2000.
 • Gebyr for vaktfritak settes til kr 2.000 pr. vakt (døgn). Må meldes vaktsjef senest dagen før pålagt vakt. Uteblivelse uten melding; kr 2.500 pr. vakt (døgn). (Fra 2006 beholdes).
 • Fra og med sesongen 2009 vil E-bryggen primært bli tilrettelagt for seilbåter, grunnet dybdeforholdene. Årsmøtet gir styret i oppdrag å oppnevne en komité som skal stå for utnevnelse av æresmedlemmer. Komitéen skal bestå av 3 personer.
 • En komité for utredning av havneavgifter mellom de ulike båtstørrelser/båsbredder ble nedsatt. Komitéen skal utarbeide forslag til en fordelingsnøkkel basert på båtstørrelse (bredde/vekt).

2007 

 • Avgiften for passive andelseiere på kr 500 innført i 2005 ble tatt bort.
 • Kompensasjon for styremedlemmer og havnesjef endret fra kr 4000 til kr 5000. Denne kompensasjon og kompensasjon av øvrige tillitsmenn skal følge eventuell årlig justering av kontingentene.
 • Styret varslet Årsmøtet om vedtektenes § 2 avsnitt 4. om andelslagets rett til innløsing av andeler som ikke har vært benyttet over en 3 års periode, vil bli praktisert fra sesongen 2008.

2006 

 • Det svares avgift for båter som benytter anlegget om vinteren, enten de ligger i "boble" anlegget eller ved annen brygge i havnen.
 • Familievakt skal bestå. Forslag om avskaffelse av familievakt grunnet tvil om det var sittet mer enn en person på vakten (frem til kl. 06.00) på enkelte vakter ble nedstemt.
 • Ordningen med automatisk fritak for vakt dersom en ikke har båt i havna bortfaller.
 • Økt gebyr for ikke å møte til vakt. Ved uteblivelse fra vakt ilegges andelseieren et gebyr på kr. 2.500 per vaktperson.
 • Innført gebyr for ikke å ha strekkavlaster i gummi i fortøyningen. Gebyret fastsatt til kr. 500 per strekkavlaster.
 • Adgang til å innvilge støttemedlemskap for enkeltpersoner. Ordningen inkluderer ikke nøkkelkort bortsett fra i spesielle tilfeller og etter styrevedtak. Medlemskap innvilges av styret og gjelder for 1 år ad gangen. Kontingent for støttemedlemskap satt til kr. 150.

2005 

 • Andelen oppskrives med kr 5.000 fra kr 15.000 til kr 20.000 ved at andelseierne innbetaler kr. 2.500. Passive andelseiere ilegges en avgift på kr 500 i tillegg til medlemsavgiften på kr. 100. (fra 2001) 
 • Til oppgraderingen av anlegget investeres det i 3 nye brygge elementer (42,5m).

2004 

 • Nye retningslinjer for vaktordningen, og presisering av viktighet i å møte til vakt i rett tid. 
 • 1⁄2 styrehonorar per medlem av opptaksgruppa, til dekning av medgåtte utgifter.

2003 

 • Første varamann har møterett i styret og hever samme kompensasjon som øvrig styre.

2002 

 • For å påse sikker bruk av tralle/vinsj, opprettes en gruppe på 6 andelseiere som skal kunne betjene trallen/vinsjen. Disse skal kontaktes ved enhver bruk av tralle/vinsj.
 • Det innføres et gebyr på kr.100 for opptak/utsett.

2001 

 • Kontingenter og havneavgifter ble justert.
 • Ved brudd på fortøyningsreglementet, ilegges Andelseier etter en skriftlig advarsel et fortøynings- reglementsgebyr på kr. 1.000. I tillegg gis en advarsel om innløsing av andel dersom fortøyningsreglementet ikke følges umiddelbart dog innen 14 dager.
 • For å bedre kortsystemet/adgangskontrollen, og for å dekke løpende kortkostnader samt andre administrative merkostnader, innføres en medlemsavgift på kr. 100.
 • For kun å få seriøse søkere og for å få dekket merkostnader i forbindelse med administreringen av venteliste for nye andeler i VBF innføres et årsgebyr på kr. 150, hvorav 1/3 går til kompensasjon av styrets merkostnader.
 • Det innføres et hullkortsystem hvor kortene skiftes ut årlig. Alle med betalt medlemskontingent får utdelt nytt kort i forbindelse med vårdugnaden.
 • Styremedlemmene og havnesjefens kompensasjon økes fra kr. 2.000 til kr. 4.000.
 • Vaktsjefens kompensasjon økes fra kr. 4.000 til kr. 8.000.

2000 

 • Ved uteblivelse fra vakt hvor dette meddeles vaktsjef senest 14 dager før pålagt vakt: kr 1.100 per vaktmann pr.døgn. (For familievakt kr. 2.200.- pr. døgn) (Endret i 2008)
 • Ved uteblivelse fra vakt hvor vaktsjef får melding senere enn 14 dager før pålagt vakt: kr 1.500 per vaktmann pr.døgn. (For familievakt kr. 3.000.- pr. døgn) (Endret i 2008)
 • Grense for opplag på land settes til maks 37 fot og vektbegrensning på 9 tonn. Dette gjelder for 2001/2002.
 • Opptak legges til helgen før skolens høstferie i Akershus.

1999 

 • Venteliste for større plass slås opp på vaktboden foran hver sesong. Når ønsket plass blir ledig, meddeles dette skriftlig til den andelseier som står øverst på listen innen nevnte kategori. Andelseieren gis en frist på 14-fjorten dager til skriftlig å akseptere plassen. Deretter gis andelseieren en frist på 12 måneder til å komme med ny båt. Ved kjøp av båt hvor leveringstiden går utover denne fristen, kan dette avtales med styret mot fremvisning av kjøpekontrakt. Dersom fristene ikke overholdes bortfaller tilbudet og andelseierens nye båtstørrelse avvises Den neste på ventelisten får deretter tilbud om tildeling av større plass. Dersom en andelseier takker nei til tilbudet, må denne søke på nytt.
 • En andelseier som har sameie i en båt, plikter å meddele slikt til styret i forbindelse med årlig tilbakemelding. Brudd på dette vil medføre bortvisning fra havna for inneværende sesong.
 • Bryggebasene har ansvar for å påtale mangelfull fortøyning. Dersom en andelseier ikke umiddelbart retter seg etter bryggebasens merknad, meddeles dette til styret som påtaler dette overfor andelseieren, med referanse til VBF's ordensregler.

1998 

 • Per Jan Madsen utnevnt til æresmedlem.

1997 

 • Innløsninger av andeler skal skje kun to ganger per år, før sesongen tar til (innen 31.mars) og etter avsluttet sesong (10 oktober). Medlemmer som melder seg ut mellom 31.mars og 10.oktober må delta i eventuelt pålagt vakt i løpet av sommeren.
 • En andelseier som har bidratt til å fremme VBF's interesser over en sammenhengende periode på minst 10 år i form av styrearbeidet eller annet tillitsmannsarbeidet, og hvor dette overgår normalt forventet arbeidsinnsats, gis status som æresmedlem. Æresmedlem fritas for vakt og dugnad. Havneavgiften for æresmedlemmer reduseres med kr. 500 pr. år.
 • Pris for bruk av kran/tralle i forbindelse med opptak og utsett fastsatt til kr. 250 pr. gang.
 • Opptak og utsett er dugnadsarbeider. Opptakskomiteen skal ha rett til å pålegge folk å delta i arbeidet. 
 • Andelseierne skal kunne kjøpe ekstra nøkkel for kr. 500. Beløpet skal tilbakebetales ved en eventuell tilbakelevering av nøkkelen.

1996 

 • Purring for manglende innbetaling sendes ut 30.04. Gebyr for første purring og manglende innsendelse av tilbakemeldingsskjema settes til kr. 150.
 • Det tildeles ikke plass for inneværende sesong ved manglende innsendelse av tilbakemeldingsskjema innen fastsatt frist, normalt innen 01.03.
 • 2.gangs purring for manglende innbetaling sendes ut innen 30.05. gebyr settes til kr. 250. Dersom årets avgifter og kontingenter inklusive gebyrer ikke er betalt innen 30.08 ekskluderes andelseieren. Andel vil bli innløst etter gjeldene regler via styret.
 • Ekstraordinær avskrivning på anlegget for 1996 og 1997.

1995 

 • Vedtak om følgende godtgjørelse til VBF's tillitsmenn: Styremedlemmer kr. 2.000 fritak fra vakt, opptakskomiteen kr. 1.000 fritak fra vakt, bryggebaser kr. 500 fritak fra vakt.

1994 

 • Jolle defineres som inntil 12 fot. Jolle som ikke legges i daviter eller på dekk i hovedbåt skal svare avgift. Jolleplasser defineres som inneklemte plasser. Henleggelse av joller og seilbrett og lignende tillates ikke på bryggene
 • Leieperiode leieplasser settes til fra mai til oktober. Egne avtaler om leieplasser med referanse til ordensreglene utarbeides.
 • Styre gis mandat til å utvise skjønn overfor ungdom som spør etter båtplass for joller.
 • Vedtektene og ordensreglene endret.

1993 

 • Vedtak om at styret kan gå til rettslig inkasso med regninger som ikke betales. 
 • 100 kr. til lysfond.

1992 

 • 150 kr. pr purring for ubetalte forfalte regninger.(Endret i 1996)
 • Utmeldelse av kollektivt medlemskap i KNMF.
 • Styret gitt mandat til å kunne sluttføre ferdigstillelsen av molo og bryggene.
 • Styret gis mandat til å kunne gi andelseiere uten båt i havna fritak for vakt for en sesong av gangen. 
 • Styret gis mandat til å utvide antall andelseiere med 4 andeler til 230 andeler.
 • Vedtak om montering av lysmaster på bryggene.
 • Uttak av båter planlegges lagt til minimum 2 uker etter påske.
 • Bommen skal være låst hele døgnet året rundt.

1991 

 • Bommen ned til havna skal være stengt hele døgnet.
 • Vedtak om havneavgift beregnet etter båsinndelinger på fra 2,0m med intervaller på 0,5m.

1990 

 • Valgkomiteen består av formann, avtroppende havnesjef og bryggebaser. (Endret i 2011)
 • Montering av vindu i vaktboddør.

1989 

 • Havneavgifter økes med 30%. Vedtak om årlig justering iht. konsumprisindeks. (Årlig justering ikke gjennomført)
 • Oppsigelse av andel må være gjort før 01.02 for å slippe vaktordning. Sluttoppgjør kan ikke påregnes før vaktordning er over samme år.(Endret i 1997)
 • Andel oppskrives fra kr. 10.000 til kr. 15.000 mot innbetaling av kr. 2.000.

1988 

 • Et medlem må si opp sin andel før 1.mai for å slippe vakt .(Endret i 1989) 
 • Vinsjen skal bare betjenes av godkjent vinsjeførere og være låst med egen nøkkel. 
 • Vedtak om å bygge nytt vinsjehus.
 • Vedtak om forlengelse av molo. Avsatt kr 50.000 til formålet.

1987 

 • 100 kr. til Lysfond for 1988.
 • 200 kr. ved for sen betaling etter 31.03.(Endret i 1992)
 • Fritagelse ved dugnad ved legeattest. 300 kr. ved uteblivelse. (Senere økt) 
 • 25 kr. for nøkkel til strømuttak.(Senere økt)
 • 600 kr. pr gang for uteblivelse fra vakt. (Senere økt)

1986 

 • Andel oppskrives fra kr. 8.000 til kr. 10.000 mot innbetaling av kr. 1.000.

1985 Ingen.

1984 

 • Andel oppskrives fra kr. 6.000 til kr. 8.000.
 • Medlemmene har fortrinnsrett til å leie ledige jolleplasser. Søknad hvert år.

1983 

 • Vedtak om å erstatte pælebrygge med flytebrygge. 
 • Arnold Hoff utnevnt til æresmedlem.
 • Per Nordal Hagen utnevnt til æresmedlem