Vedtekter

Vedteker for Vollen Båtforening Andelslag SA

Organisasjonsnummer 996 655 814

§ 1 Foreningens navn

 

Foreningens navn er Vollen Båtforening Andelslag Samvirke, heretter kalt VBF SA og drives fra Vollen i Asker kommune.

 

§ 2 Formål

 

VBF SA har til formål; utbygging og drift av Selvik båthavn med vinteropplag, og forøvrig å fremme andelseiernes interesser som båteiere.

 

 

§3 Andelene

 

Hver andel er pålydende det til enhver tid av årsmøte fastsatte beløp (pr. 01.01.19 kr 40.000). Andelseierne har ikke personlig ansvar for VBF SA`s forpliktelser.

 

Andelene forrentes ikke og det vil heller ikke betales utbytte. Andelseiere skal betale en årlig kontingent.

 

Antall andeler skal svare til det antall båtplasser som til enhver tid er vedtatt opparbeidet. Personer som har fast bopel i Asker er fortrinnsberettiget til erverv av andeler.

Styret skal godkjenne enhver overdragelse av andeler. Styret foretar ethvert salg av andeler og enhver bortleie av rettigheter etter andel. Ved innløsning av andeler vil andelseier få tilbakebetalt den til enhver tid gjeldende andels pålydende verdi fratrukket eventuelle restanser.

 

Styret kan innløse andeler hvis rettigheter ikke er benyttet i en periode på tre år. Ved alle avstemninger har hver andel en stemme.

 

 

§ 4 Årsmøte

 

Årsmøte er VBF SA`s øverste myndighet. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen 1. desember. Forslagsrett og stemmerett har alle andelseierne som har svart sine forpliktelser til VBF SA. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må innen utgangen av september måned være innsendt skriftlig til styret.

 

Årsmøte skal behandle:

 

 1. Årsberetning.
 2. Regnskap.
 3. Fastsettelse av havneavgifter og kontingenter for neste år.
 4. Foreta følgende valg:
  1. a)  Formann for 1 år.
  2. b)  Nestformann for 2 år
  3. c)  Kasserer for 2 år
  4. d)  3 styremedlemmer for 2 år
  5. e)  Sekretær for 2 år
  6. f)  2 revisorer for 2 år
  7. g)  Valgkomite for 2 år
  8. h)  De særkomiteer som VBF SA til enhver tid finner å må ha.
 5. Eventuelle andre saker, herunder innkommende forslag.

 

Enhver avgjørelse treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

 

Årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av andelseierne skriftlig forlanger dette. Til ekstraordinært årsmøte innkalles med minst en ukes varsel.

 

 

§5 Styret

 

VBF SA skal ikke ha en daglig leder.
VBF SA ledes av et styre bestående av formann, viseformann, kasserer, sekretær og tre styremedlemmer, valgt av årsmøtet.

 

Havnesjef innkalles til styremøte. Styret innkaller øvrige tillitsmenn til styremøte ved behov. Styremøtene innkalles og ledes av formannen eller ved dennes forfall av viseformannen.

 

Det føres protokoll over styrets møter. Enhver avgjørelse treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

 

Styret plikter til enhver tid å være fullt bekjent med VBF SA`s økonomiske stilling, og kan til enhver tid forlange fremlagt VBF SA`s regnskap.

 

Styret har ansvaret for at forretningsførselen skjer etter ordentlige og forsiktige forretningsmessige prinsipper. Styret skal påse at andeler og avgifter betales til rett tid, og at instrukser vedtatt av årsmøtet og ordensreglene følges.

 

Styret velger havnesjef.

 

§6 Andelslagets midler

 

VBF SA`s midler skal innestå på postgiro eller bankgiro. Regnskapet samt beholdningsoppgaver fra post og bank må alltid være disponible for å kunne legges frem til ettersyn av revisorene. Revisorene skal før årsmøtet gå gjennom regnskapene. Har revisorene noe å bemerke, meddeles dette skriftlig til formann.

 

Revidert regnskap pr. 31 oktober legges frem på årsmøtet.

 

Eventuelt overskudd vil brukes til den videre driften og utviklingen av havnen.

 

 

§7 Innmeldelse i annen organisasjon

 

Innmeldelse i annen organisasjon kan foretas av årsmøtet med 2/3 stemmeflertall. Utmeldelse av annen organisasjon kan foretas av årsmøtet med 2/3 stemmeflertall.

 

 

§8 Oppløsning

 

VBF SA kan oppløses ved at 2/3 av andelseierne stemmer for oppløsning. VBF SA`s midler og eiendeler tilfaller i så fall Asker Kommune til disposisjon for tilsvarende formål.

 

 

§ 9 Vedtektsendring

 

Forandring av VBF SA`s vedtekter kan bestemmes av årsmøtet med minst 2/3 stemmeflertall. Forslag til vedtektsendring må være styret i hende innen utgangen av september måned. Vedtektsendringene må godkjennes av Asker Kommune.

 

Vbf-vedtekter ord- Rev:20.10.2019 25.05.2020

Ordensregler for Vollen Båtforening Andelslag

§ 1

Båtplass anvises av havnesjefen. Selger en andelseier sin båt, kan den nye eier disponere plassen sesongen ut. Salg og kjøp av båt skal meldes straks og skriftlig til styret. En andelseier som kjøper båt og som har behov for større båtplass enn tidligere, har ikke krav på å få tilvist slik plass. Enhver andelseier plikter å etterkomme havnesjefens påbud med hensyn til fortøyning og plassering av båtene.

 

§ 2

Alle kontingenter og havneavgifter for året skal innbetales snarest, dog innen 01. juni. I motsatt fall tilkommer et tilleggsgebyr, og vedkommende kan bli nektet båtplass.

 

§ 3

Andelseierne og andre båteiere plikter å holde forsvarlige fortøyninger og fendre i henhold til fortøyningsreglement. Hvis noen eier på grunn av dårlige fortøyninger eller fendere, eller av annen uforsiktighet forvolder skade på VBFs eiendom, plikter vedkommende å erstatte skaden fullt ut.

 

Hvis partene ikke blir enige om skadens størrelse, treffer styret tiltak til å få skyldspørsmålet og skadens størrelse avgjort av upartiske skjønnsmenn. Omkostninger til dette påløper den som skjønnet går imot.

 

Forvoldes skade av noen som ved anledning benytter båt med andelseier/eiers tillatelse eller er i hans følge, blir båtens eier likevel den som må erstatte skaden. Båtens eier hefter for omkostningene.

 

Andelseierne er ansvarlig for sitt følge innenfor andelslagets område.

 

§ 4

Det er enhver båteiers plikt å holde plassen under og omkring båt i opplag og på plass på vannet ryddig og fri for alt avfall, samt å påse at avfall blir kastet på anvist sted. Opplagsmaterialer skal være fjernet fra havna innen dagen før vårdugnaden.

 

§ 5

En andelseier som ved sin adferd vekker anstøt eller forargelse som virker til skade for andelslaget, eller som ikke retter seg etter andelslagets årsmøtevedtak, regler og vedtekter, kan styret ekskludere. Saken kan, om vedkommende ønsker det, forelegges årsmøtet som ved alminnelig stemmeflertall fatter endelig avgjørelse.

 

§ 6

VBF bærer intet ansvar for skade eller tap oppstått under utførelse av arbeider eller opphold av hvilken som helst art, i eller ved båthavn eller opplagsplass, eller for skade som måtte oppstå på grunn av svikt i havnens anlegg etc.

 

Det er enhver andelseiers plikt å verne om VBFs interesser, og bidra til ro, orden og sømmelig opprettholdelse innen området.

 

Andelseierne pålegges å melde til havnesjefen mangler ved fortøyninger etc. samt påklage uheldige forhold forøvrig. Andelseierne pålegges å påpeke risiko som uvettig kjøring, bading etc. innenfor havneområdet.

 

VBF erstatter ikke bortkomne saker, og har ikke ansvar for andelseiernes handlinger utover det som følger av leieavtalen med Asker Kommune.

 

Revidert 08.04.2019