Vedtekter

VEDTEKTER FOR VOLLEN BÅTFORENING ANDELSLAG SA

§ 1 Formål

Vollen Båtforening Andelslag SA (heretter kaldt VBF) har til formål; utbygging og drift av Selvik båthavn med vinteropplag, og forøvrig å fremme andelseiernes interesser som båteiere.

§ 2 Andelene

Hver andel er pålydende det til enhver tid av årsmøte fastsatte beløp (pr. 01.01.2019 kr 40.000). Andelseierne har ikke personlig ansvar for VBFs forpliktelser. Andelene skal ikke gi utbytte.

Antall andeler skal svare til det antall båtplasser som til enhver tid er vedtatt opparbeidet.

Personer som har fast bopel i Asker er fortrinnsberettiget til erverv av andeler.

Styret skal godkjenne enhver overdragelse av andeler. Styret foretar ethvert salg av andeler og enhver bortleie av rettigheter etter andel. Styret kan innløse andeler hvis rettigheter ikke er benyttet i en periode på tre år.

Ved alle avstemninger har hver andel en stemme.

§ 3 Årsmøte

Årsmøte er VBFs øverste myndighet.  Årsmøte avholdes så snart det lar seg gjøre etter revidert regnskap, dog innen utgangen av første kvartal. Forslagsrett og stemmerett har alle andelseierne som har svart sine forpliktelser til VBF. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må innen utgangen av desember måned være innsendt skriftlig til styret.

Årsmøte skal behandle:

1. Årsberetning

2. Regnskap.

3. Fastsettelse av havneavgifter og kontingenter for neste år.

4. Foreta følgende valg:

  • a) Formann for 1 år.
  • b) Seks styremedlemmer for 2 år.
  • c) To revisorer for 1 år.
  • d) Valgkomite for 1 år.
  • e) De særkomiteer som VBF til enhver tid finner det må ha.

5. Eventuelt andre saker, herunder innkomne forslag.

Enhver avgjørelse treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av andelseierne skriftlig forlanger dette. Til ekstraordinært årsmøte innkalles med minst en ukes varsel.

§4 Styret

VBF ledes av et styre bestående av formann og seks styremedlemmer, valgt av årsmøte. Havnesjef velges av styret og innkalles til styremøte. Styret innkaller øvrige tillitsmenn til styremøte ved behov. Styremøtene innkalles og ledes av formann eller ved dennes forfall av viseformann. Over styrets møter føres protokoll. Enhver avgjørelse treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

Styret plikter til enhver tid å være fullt kjent med VBFs økonomiske stilling, og kan til enhver tid forlange fremlagt VBFs regnskap.

Styret har ansvaret for at forretningsførselen skjer etter ordentlige og forsiktige forretningsmessige prinsipper. Styret skal påse at andeler og avgifter betales til rett tid, og at instrukser vedtatt av årsmøtet og ordensreglene følges.

§ 5 Andelslagets midler

VBFs midler skal innestå på bankkonto. Kassabok og bankbok samt beholdningsoppgaver fra post og bank må alltid være disponible for å kunne legges frem til ettersyn av revisorene. Revisorene skal før årsmøtet gå gjennom regnskapene. Har revisorene noe å bemerke, meddeles dette skriftlig til formann.

Revidert regnskap pr. 31.12 legges frem på årsmøtet.

§ 6 Innmeldelse i annen organisasjon

Innmeldelse i annen organisasjon kan foretas av årsmøtet med 2/3 stemmeflertall. Utmeldelse av annen organisasjon kan foretas av årsmøtet med 2/3 stemmeflertall.

§ 7 Oppløsning

VBF kan oppløses ved at 2/3 av andelseierne stemmer for oppløsning. VBFs midler og eiendeler tilfaller i så fall Asker Kommune til disposisjon for tilsvarende formål.

§ 8 Vedtektsendring

Forandring av VBFs vedtekter kan bestemmes av årsmøtet med minst 2/3 stemmeflertall. Forslag til vedtektsendring må være styret i hende innen utgangen av desember måned. 

Vedtektsendringene må godkjennes av Asker Kommune.